Poradnik

Procedura przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej Dla Dorosłych

Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie

Przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu do Naszej placówki, wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania osoby zainteresowanej umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Naszego Domu powinna złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej podanie o skierowanie do wybranego przez siebie Domu Pomocy Społecznej.

W podaniu należy podać m.in. informacje odnośnie:

 • sytuacji zdrowotnej osoby zainteresowanej umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej (podstawowe schorzenia, przebyte choroby, pobyty w szpitalu, zdolność zaspokajania podstawowych potrzeb, zdolność poruszania się i funkcjonowania w środowisku, zdolność do komunikowania się);
 • niepełnosprawności (stopień znaczny, umiarkowany, lekki lub I, II i III grupa inwalidzka);
 • sytuacji rodzinnej (stan cywilny, kontakty z rodziną, możliwość zapewnienia opieki przez bliskich);
 • sytuacji finansowej;

Do podania warto dołączyć:

 • decyzję emerytalno – rentową lub o przyznaniu zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego,
 • ostatni odcinek emerytury lub renty,
 • karty pobytu w szpitalu,
 • zaświadczenia lekarskie o potrzebie sprawowania całodobowej opieki
  i potrzebie skierowania do nie o niepełnosprawności lub o grupie inwalidzkiej.Domu Pomocy Społecznej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o grupie inwalidzkiej.

W przypadku osoby, która z powodu stanu zdrowia nie jest zdolna do świadomego wyrażenia zgody na zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej, skierowanie do placówki może nastąpić na podstawie orzeczenia sądu. Wniosek do sądu (w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej bez zgody osoby zainteresowanej) może wnieść opiekun bądź ośrodek pomocy społecznej. Po otrzymaniu orzeczenia sądu opiekuńczego o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu osoby do domu odpowiedniego typu.

Po złożeniu podania w Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny udaje się do miejsca pobytu osoby zainteresowanej umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W chwili zgromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów wydawana jest decyzja o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.

W sytuacji, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej odmówi wydania skierowania do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji administracyjnej, osoba zainteresowana ma prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej:

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
w Jadwinowie jest odpłatny. Średni miesięczny koszt  utrzymania Mieszkańca w Naszym Domu  w  roku  2019 wynosi  3 300,00 zł. Zarządzenie  Nr  6/19   Starosty  Lubartowskiego  z  dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w powiatowych domach pomocy społecznej na rok 2019 zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Poz. 466 z dnia 17 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ponoszą:

 • mieszkaniec – odpłatność w wysokości 70% otrzymywanego dochodu  (np. renty, emerytury, zasiłku stałego),
 • małżonek, rodzina – według umowy zawartej pomiędzy rodziną a  kierującym ośrodkiem pomocy społecznej. Wysokość alimentacji uzależniona jest od wysokości dochodu osiąganego przez osobę do niej zobowiązaną. Rodzina nie ponosi opłat, gdy kwota jej dochodu netto jest niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę  w rodzinie wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.
 • gmina – pokrywa różnicę między faktycznym kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i ewentualnie jego rodzinę.

Decyzję ustalająca odpłatność wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z przyjęciem Mieszkańca udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu 81 855-55-77 wew. 58.