Procedury przyjęcia

Procedura przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej Dla Dorosłych

Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie

Przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr
Felicjanek w Jadwinowie odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej o
skierowaniu do naszej placówki, wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej
zgodnie z miejscem zamieszkania osoby zainteresowanej.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie do naszego Domu powinna złożyć we właściwym
dla swojego miejsca zamieszkania miejskim lub gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej podanie o skierowanie do wybranego przez siebie Domu Pomocy
Społecznej.
W podaniu należy podać m.in. informacje odnośnie:

 • sytuacji zdrowotnej osoby zainteresowanej umieszczeniem w Domu Pomocy
  Społecznej (podstawowe schorzenia, przebyte choroby, pobyty w szpitalu,
  zdolność zaspokajania podstawowych potrzeb, zdolność poruszania się i
  funkcjonowania w środowisku, zdolność do komunikowania się);-
 • niepełnosprawności (stopień znaczny, umiarkowany, lekki lub I, II i III grupa
  inwalidzka);
 • sytuacji rodzinnej (stan cywilny, kontakty z rodziną, możliwość zapewnienia
  opieki przez bliskich);
 • sytuacji finansowej;

  Do podania warto dołączyć:
 • decyzję emerytalno – rentową lub o przyznaniu zasiłku stałego, zasiłku
  pielęgnacyjnego,0
 • ostatni odcinek emerytury lub renty,-
 • karty pobytu w szpitalu,
 • zaświadczenie lekarskie o potrzebie sprawowania całodobowej opieki-
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o grupie inwalidzkiej.

  W przypadku osoby, która z powodu stanu zdrowia nie jest zdolna do świadomego
  wyrażenia zgody na zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej, skierowanie do
  placówki może nastąpić na podstawie orzeczenia sądu. Wniosek do sądu w sprawie
  umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej bez zgody osoby zainteresowanej może
  wnieść opiekun bądź Ośrodek Pomocy Społecznej. Po otrzymaniu orzeczenia sądu
  opiekuńczego, decyzję umieszczającą wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej.
  Po złożeniu podania w Ośrodku Pomocy Społecznej następuje uruchomienie
  procedury mającej na celu umieszczenie w DPS.
  W sytuacji, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej odmówi wydania skierowania, osoba
  zainteresowana ma prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
  Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem
  organu wydającego decyzję.

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej:
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
w Jadwinowie jest odpłatny. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkanki w 
roku 2024 wynosi 5 500,00. Zarządzenie Nr 5/24 Starosty Lubartowskiego z 
dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w
powiatowych domach pomocy społecznej na rok 2024 zostało ogłoszone w
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Poz. 598 z dnia 19 stycznia
2024 roku.
Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. opłatę za
pobyt w Domu Pomocy Społecznej ponoszą:

 • mieszkaniec – odpłatność w wysokości 70% otrzymywanego dochodu 
  (np. renty, emerytury, zasiłku stałego),
 • małżonek, rodzina – według umowy zawartej pomiędzy rodziną a 
  Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wysokość alimentacji uzależniona jest od
  wysokości dochodu osiąganego przez osobę do niej zobowiązaną.
 • gmina – pokrywa różnicę między faktycznym kosztem utrzymania a opłatami
  wnoszonymi przez mieszkańca i ewentualnie jego rodzinę.

  Decyzję ustalającą odpłatność wydaje właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej
  zgodnie z zamieszkaniem osoby zainteresowanej.
  Wszelkich dodatkowych informacji związanych z przyjęciem mieszkanki udzielają
  pracownicy socjalni pod numerem telefonu 81 855-55-77 wew. 58.

Dokumenty do pobrania: